Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΔΥΠΠΥ», καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «ΕΔΔΥΠΠΥ» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με αυτήν (εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών) και των εργαζομένων της. Για το σκοπό αυτό σας γνωστοποιεί την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι απολύτως συμβατή και σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ.

Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΕΔΔΥΠΠΥ».

ΕΔΔΥΠΠΥ

Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, Μαρούσι, ΤΚ 15124.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Κατά την συναλλαγή σας με το ΕΔΔΥΠΠΥ,  είτε ως προμηθευτής είτε ως εξωτερικός συνεργάτης – επιστήμονας υγείας μας παρέχετε τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ).

Η κεντρική δομή των ΚΕΠ Υγείας δεν επεξεργάζεται  προσωπικά δεδομένα δημοτών των ΚΕΠ Υγείας των δήμων-μελών μας.

Νόμιμη βάση και  σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (πώληση /παροχή υπηρεσιών προς το ΕΔΔΥΠΠΥ) εάν ανήκετε στην κατηγορία των εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών και η επίτευξη των σκοπών της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας των δημοτών εάν ανήκετε στην κατηγορία των επιστημόνων υγείας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει την αρχειοθέτησή τους σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα διατηρούμε τουλάχιστον δέκα έτη μετά την τελευταία συναλλαγή καθόσον αυτό απαιτείται από τις φορολογικές και ασφαλιστικές  υποχρεώσεις της εταιρίας μας.

Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε διαβιβάζονται σε εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους εξωτερικούς συνεργάτες παρέχοντες λογιστικές και  λογισμικές υπηρεσίες (εκτελούντες την επεξεργασία), οι οποίοι έχουν παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις ως προς την εφαρμογή των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων / σκοπών της εταιρίας μας.

Δικαιώματα του υποκειμένου των υπό επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, ως υποκείμενο των δικαιωμάτων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα παρακάτω δικαιώματα: της πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενων προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης για περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία και άσκηση του δικαιώματος φορητότητας. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των αρμοδίων αρχών.

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται από στελέχη του ΕΔΔΥΠΠΥ, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Το ΕΔΔΥΠΠΥ διαθέτει επαρκή συστήματα ασφαλείας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από τα συστήματά του.

Ιστότοπος / Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πληροφορίες για το ΕΔΔΥΠΠΥ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο www.eddyppy.gr καθώς και πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου χρήσης του ιστοτόπου/cookies. Κατά την επίσκεψή σας στον ως άνω ιστότοπο δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Ενδέχεται όμως να συλλεγούν αυτόματα πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας. Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του ΕΔΔΥΠΠΥ όπου θα κληθείτε να παράσχετε οικειοθελώς κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών οποτεδήποτε  το επιθυμήσετε οπότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί είτε γιατί απαιτείται από αλλαγές που αφορούν τους σκοπούς και το αντικείμενο δράσης του ΕΔΔΥΠΠΥ είτε γιατί το απαιτεί το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eddyppy.gr .