Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ως ο φορέας υποστήριξης των Δήμων μελών σε επιστημονικά θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις,  έχει οργανώσει την μεθοδολογία δημιουργίας των προφίλ για τους Δήμους μέλη στην Ελλάδα και έχει επεξεργασθεί το ερωτηματολόγιο που θα ερευνά την Υγεία των κατοίκων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.για όλες τις Υγιείς Πόλεις μέλη των Δικτύων, (City Health Profiles: How to report on health in your City).

Το προφίλ Υγείας είναι η αναλυτική μελέτη της πόλης που αποτυπώνει και ερευνά τις συνθήκες ζωής του πληθυσμού, της ποιότητας ζωής του και γενικά των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία του. Αποτελεί μια αποτύπωση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνει

  • αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία,
  • στατιστικές Υγείας,
  • την περιγραφή του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος,
  • κοινωνικοοικονομικά στοιχεία,
  • περιγραφή τρόπων και συνηθειών ζωής,
  • ερευνα υγείας στον πληθυσμό
  • περιγραφή των υπηρεσιών και των δομών που διαθέτει ο Δήμος και συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην υγεία του πληθυσμού. 

Τρόπος συμμετοχής

Ο Δήμος πρέπει να στείλει γραπτώς την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, email: info@eddyppy.gr  και στη συνέχεια να λάβει απόφαση ΔΣ.

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ